Общи условия Ареда Каза ООД

С настоящите общи условия се уреждат взаимоотношенията между Ареда Каза и нейните клиенти. С натискането на обект, картинка, линк или бутон, разположени на уеб сайта: arreda.bg се счита, че Вие приемате или сте съгласни с описаните по долу Общи условия.

Дефиниции

Ареда Каза ООД е търговско дружество, регистрирано според изискванията на българското законодателство, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Димитър Петков 15 Б, С ЕИК 203546490 и управители: Цветана Бонкалова и Жени Филипова.

Интернет страница – arreda.bg

Съдържанието – има следната дефиниция:

1. Цялата информация на интернет страницата, която може да бъде видяна посредством използване на електронно устройство;
2. Съдържанието на всички електронни писма, изпратени до ПОТРЕБИТЕЛ И КЛИЕНТ от Ареда Каза посредством електронни средства и/или всякакви други средства за комуникация;
3. Всякаква друга информация към ПОТРЕБИТЕЛ или КЛИЕНТ, получена от служител на Ареда Каза, независимо от начина на комуникация;
4. Информация свързана с продукти, услуги и/или такси, приложени от Ареда Каза в даден период;
5. Информация свързана с продукти, услуги и/или такси, приложени от трети лица, с които Ареда Каза има установено партньорство в определен период;
6. Информация, касаеща Ареда Каза или каквато и да е информация, с източник Ареда Каза.

Клиент – лице, което осъществява достъп до съдържанието, услугите или интернет страницата по какъвто и да е начин, в това число и след създаването на профил или връзка със споразумение между Ареда Каза и трети лица.

Профил – елемент състоящ се от e-mail адрес и парола, които позволяват само на един клиент да достига до ограничени части на Интернет страницата и чрез които са достъпни услугите и се обменя информация между Ареда Каза и Клиента.

Документ – настоящите общи условия.

Договор от разстояние – всеки договор, сключен между Ареда Каза и потребител от оргарнизирана система за продажби от разстояние или предоставяне на услуги от разстояние, без едновременното физическо присъствие на Ареда Каза или негов упълномощен представител и потребителя, чрез изключителното използване на едно или повече средства за комуникация от разстояние до сключването на договора, включително в момента на сключване на договора. За избягване на съмнение се уговаря, че всяка отделно направена поръчка представлява отделен договор.

Брошура/известия/съобщения – информационни средства, основно електронни, касаещи продукти, услуги в търговските обекти на партньорите, включително и закупуване на ваучери или промоции предлагане от страна на Ареда Каза в определен период от време, без обвързване на Ареда Каза с предоставената информация.

Договор от разстояние – всеки договор, сключен между Ареда Каза и потребител от оргарнизирана система за продажби от разстояние или предоставяне на услуги от разстояние, без едновременното физическо присъствие на Ареда Каза или негов упълномощен представител и потребителя, чрез изключителното използване на едно или повече средства за комуникация от разстояние до сключването на договора, включително в момента на сключване на договора. За избягване на съмнение се уговаря, че всяка отделно направена поръчка представлява отделен договор.

Брошура/известия/съобщения – информационни средства, основно електронни, касаещи продукти, услуги в търговските обекти на партньорите, включително и закупуване на ваучери или промоции предлагане от страна на Ареда Каза в определен период от време, без обвързване на Ареда Каза с предоставената информация.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

  1. Този документ определя общите условия, при които Клиента може да използва Интернет страницата (съдържанието), Услугите, в случаи когато не е налично друго валидно споразумение между Ареда Каза и клиент. Документът се прилага за уреждане на отношенията между Ареда Каза и Клиент по отношение на сключени между тях договори от разстояние, в това число и закупуване на ваучери и предоставяни  от Ареда Каза чекове за намаления.
  2. Използването, включително, но не ограничавано до достъп, посещение и разглеждане на съдържание/услуги в това число отправяне на изявления и сключване на договори предполага, че Клиентът се съгласява да спазва и приема настоящите Общи условия, освен в случаите, когато даденото съдържание има упоменати специални условия.
  3. Достъп до услугите е възможен само и изключително чрез публично достъпната интернет страница arreda.bg
  4. Чрез използването на Интернет страницата /съдържание/Услуги, Клиентът еднолично е отговорен за всички последствия, настъпили от неговото поведение. Освен това Клиентът е отговорен за всякакви имуществени, интелектуални, електронни или от всякакъв друг характер вреди, причинени на Интернет страницата /съдържанието/ Услугите на  Ареда Каза или всяко друго лице, с което Ареда Каза има сключен договор за съвместна дейност или за предоставяне на услуги според българското законодателство.
  5. Ако Клиентът не е съгласен и/или не приема и/или отмени своето съгласие за този документ;
   1. Той/Тя се отказва от;  достъп до Услуги; други Услуги, които Ареда Каза предлага чрез своята Интернет страница; получаването на брошури/известия или други комуникации от страна на Ареда Каза (електронна, телефон и др.), без никаква допълнителна гаранция от страна на Ареда Каза.
   2. Ареда Каза ще изтрие цялата лична информация от своята база данни без никаквинпоследващи задължения от едната към другата страна и без която и да е от страните да носи отговорност за вреди към другата.
   3. Може по всяко време да промени своето решение за приемане или отхвърляне на настоящия документ, така както е наличен в момента на решението.
   4. Се задължава да не използва Интернет страницата /Съдържанието/ Услугите, да не отправя изявления и да не сключва договори по смисъла на настоящите Общи условия като в противен случай се прилагат т.2.2 на същите.
  6. Клиентът може по всяко време да се съгласи и приеме документа така, както е наличен по това време.
  7. За да упражни правото, описано в чл. 2.5, Клиентът може да се свърже с Ареда Каза или да използва интернет връзките, които е получил от Ареда Каза за тази цел.
  8. Клиентът не може да отегли съгласието си с обратно действие за този документ, докато е в сила договорно отношение или докато не изплати всички дължими по договор средства към Ареда Каза.
  9.  Ако Клиентът е заплатил всички дължими средства към Ареда Каза и оттегли съгласието за този документ в момент на осъществяване на поръчката без настъпването на допълнителни задължения и без някоя от страните да носи отговорност за възникнали вреди.
  10. Интернет страницата е адресирана само към Клиенти, които са надлежно регистрирани и не са били отхвърлени от страна на Ареда Каза, без оглед на причината. Възможността за поръчки през интернет е достъпна само за Клиенти с местожителство в България. Лица под 18 години нямат право да използват Интернет страницата /Съдържанието/ Услугите, да отправят изявления и да сключват договори по смисъла на настоящите Общи условия. С  регистрацията си в интернет страницата и създаването на профил, лицето декларира, че е пълнолетно (навършило 18 години).
  11. С приемането на настоящите Общи условия, Клиентът дава изричното си съгласие за сключване на договори от разстояние.

СЪДЪРЖАНИЕ

  1. Цялото съдържание включително статични изображения, динамични изображениа, текст и/или мултимедиино съдържание, дизайн, софтуер, бази данни, информация и всякакво друго съдържание публикувни на интернет страницата са собственост на Ареда Каза или на трети лица, за което Ареда Каза притежава право за ползване.
  2. Клиентът не може да копира, прехвърля, модофицира или да прави други изменения, исполсва, свързва с, излага, включва каквото и да било Съдържание в друг контекст, извън този на ареда Каза, включително всякакво съдържание от Интернет страницата извън Ареда Каза, премахвайки изображения, марки, дистрибуция на материал по избори, приготвени за репродукция, модофициране или излагане на съдържание, без изричното писмено съгласие на Ареда Каза.
  3. Всяко съдържание, до което Клиента има или получава достъп е заюитено от Документа, освен ако съдържанието не е придружено от надлежнои специално издадено писмено съгласие за ползване между Ареда Каза и Клиента или друга страна.
  4. Клиентът може да копира и/или използва съдържанието само за свои персонални и некомерсиални  цели с цел използването на Интернет страницата /Съдържанието/ Услугите и сключването на договор, но само ако те не са в противоречие с разпоредбите на Документа.
  5. Никакво съдържание, прехвърлено  към Клиента посредством всякакви комуникационни канали (електронни, телефон и др.) или придобито от Клиента чрез осъществяване на достъп, посещение или виждането му, не представлява възникване на договорно задължение за Ареда Каза и/или служителя на Ареда Каза, който е осъществил прехвърлянето на съдържанието в случаите, когато е известен и е свързан с даденото съдържание, нито представлява позволение за каквото и да било използване на Съдържанието извън настоящия Документ от страна на Клиента.
  6. Всяко използване на Съдържание за други цели, освен изрично упоменатите в този Документ или в друг, който ги придружава, ако има такъв, са забранени.

КОНТАКТ

  1. Ареда Каза публикува на Интернет страницата своите пълни и точни данни за идентификация, както и детайлите си за контакт от страна на Клиента.
  2. Чрез използване на формата за контакт, предоставенана интернет страницата, Клиентът позволява на Ареда Каза да се свърже с него посредством наличните начини, включително и по електронен път.
  3. Частично или пълно попълване на формата за контакт не задължава Ареда Каза да осъществи обратна връзка с Клиента.
  4. С приемане на настоящия Документ, Клиентът изрично предоставя своето съгласие Ареда Каза да използва следните технически средства за комуникация по пово на Съдържаноето, Улслугите и договори от разстояние, в това число, но не само: автоматизирана система за позвъняване без човешка намеса; поща; факс; електронна поща; телефон. Клиента се съгласява също да получава известия, съобщения и информация от Ареда Каза в своя профил. Достъпът до Интернет страницата, използването на предоставената информация, посещението на неговите страници или изпращането на e-mail известия, адресирани доАреда Каза, се извършва електронно, чрез телефон или други налични за Клиента средства, което представлява презумция, че Клиентът се съгласява да получава известия от Ареда Каза по електронен път и/или по телефон, включително e-mail комуникация или известия на Интернет страницата.
  5. Ареда Каза си запазва правото да не отговаря на всички искания от всякакъв вид, получени по какъвто и да е начин (електронен път, телефон и гр.).

БРОШУРИ, ИЗВЕСТИЯ И СЪОБЩЕНИЯ

  1. Когато Клиент създаде профил на Интернет страницата, приемайки Общите условия, се съгласява по подразбиране също така да получава Брошури и/или Известия от Ареда Каза.
  2. Цялата информация получена от Клиента с цел да се изпращат Брошури и/или Известия ще бъде използвана от Ареда Каза в рамките поставени от Политиката на поверителност.
  3. Отказът от получаване на Брошури и/или Известия от страна на Клиента, може да бъде направен по всяко време.
  4. Отказът от получаването на Брошури и/или Известия не означава, че Клиентът отхвърля, изменя или се отказва от приемането на Документа.
  5. Ареда Каза си запазва правото да избира към кого да изпраща Брошури и/или Известия, както и да премахне от своята база данни Клиент, който е дал своето съгласие да получава Брошури и/или Известия без всякакви бъдещи ангажименти от страна на Ареда Каза или допълнително известие.
  6. Ареда Каза няма да включва в Брошурите и/или Известията към Клиента никаква друга рекламна информация отнасяща се към трети лица, които не са в партньорски отношения с Ареда Каза по време на изпращането на Брошурата и/или Известието.
  7.  С приемането на този Документ, всеки Клиент се съгласява по подразбиране да получава на предоставените от него контакти, повикваноя, съобщения и кратки текстови съобщения (SMS) от ареда Каза, осъществявани със  или без човешка намеса за целите на директния маркетинг и реклама на сходни продукти или услуги, предоставяни от Ареда Каза.
  8. Информация за контактите на отделен клиент, ще бъде използвана от Ареда Каза в рамките поставени от Политиката за поверителност. Ареда Каза си запазва правото да избира към кого да изпраща такива повиквания и/или съобщения, както и да премахне от своята база данни за изпращане на повиквания иили съобщения отделни контакти на Клиент без всякакви бъдещи ангажименти от страна на  Ареда Каза и без допълнително известие.
  9. Всеки клиент може по всяко време да изрази несъгласието си да получава повиквания, съобщения и кратки текстови съобщения (SMS) от Ареда Каза за целите на директния маркетинг и реклама, като се обади в работно време (от 10,30 до 18,00 ч. От понеделник до петък) на телефон +359888593294.

БЪРЗИ ВРЪЗКИ